ข่าวกิจกรรม

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2565

By 29 มิถุนายน 2023 No Comments

วันที่ 27 – 29 มิถุนายน 2566  เวลา 8.30 – 17.00 น คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2565 (รูปแบบออนไลน์)  ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์  อาคาร 7 ชั้น 3

ในการตรวจประเมินระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2565 นี้ แบ่งการตรวจเป็น 3 วัน รายละเอียดดังนี้

วันที่ 27 มิถุนายน 2566 ตรวจประเมิน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา และหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

วันที่ 28 มิถุนายน 2566 ตรวจ 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมก่อสร้าง และ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารงานก่อสร้าง

วันที่ 29 มิถุนายน 2566 ตรวจ 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง และ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสถาปัตยกรรมและการจัดการเชิงบูรณาการซึ่งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาทุกท่านได้ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้ดียิ่งขึ้น