ข่าวกิจกรรม

ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการตรวจประเมินระดับคณะ

By 3 กรกฎาคม 2023 No Comments

วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการตรวจประเมินระดับคณะ ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมกศส. อาคาร 5 ชั้น 1 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองพูล ทาสีเพชร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และ เจ้าหน้าที่ ในการนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย สุพิสาร รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ เป็นผู้ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการตรวจประเมินระดับคณะในปีการศึกษา 2565 นี้