ข่าวกิจกรรม

เลือกตั้งกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จากคณาจารย์ประจำและบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

เมื่อวันที่ 16 …
ข่าวกิจกรรม

“อุเทนถวายร่วมพิทักษ์ป่า ปลูกป่า” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อวันเสาร์ที…
ข่าวกิจกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่อุเทนถวาย เข้าร่วมการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ

เมื่อวันที่ 3 ส…
ข่าวกิจกรรม

ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการตรวจประเมินระดับคณะ

วันจันทร์ที่ 3 …
ข่าวกิจกรรม
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2565
ข่าวกิจกรรม
ประชุมเพื่อรับฟังการแจ้งเรื่องผลกระทบข้อพิพาทที่ดินเขตพื้นที่อุเทนถวายกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และแผนดำเนินงาน ตลอดจนข้อราชการต่าง ๆ และแนวทางการปฎิบัติงาน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566
ข่าวกิจกรรม
ร่วมพิธีบวงสรวงและวางพวงมาลาจอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ
ข่าวกิจกรรม
เตรียมความพร้อมในการเข้ารับการตรวจประเมินระดับคณะปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1
ข่าวกิจกรรม
การประชุมทบทวนค่าเป้าหมายตัวชี้วัดแผนพัฒนาสำนักงานวิทยาเขตอุเทนถวาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570